Normativa malalties

No s’acceptarà l’entrada de cap nen/a que presenti:

 • Febre (temperatura superior a 37,5). L’infant s’ha de quedar a casa per observar l’evolució i si cal, consultar al pediatre. Podrà tornar a l’escola quan hagin passat 24 hores sense tenir febre.
 • Conjuntivitis.
 • Vòmits, dues o més vegades en les 24 hores abans d’anar a l’escola bressol, a menys que es determini que són causats per un trastorn no transmissible (amb justificant pediàtric)
 • Polls, fins 24 hores després d’haver iniciat el tratament adequat.
 • Infeccions a la boca (llagues, muguet…)
 • Alteracions a la pell, fins que estiguin curades o amb l’informe del pediatre indicant que no és contagiosa.
 • Somnolència, irritabilitat, plor persistent, dificultat respiratòria i altres manifestacions de possible malaltia.
 • Brutícia o manca d’higiene manifesta. Penseu que la manca d’higiene comporta riscos contagiosos.
 • Altres, fins que el pediatre indiqui per escrit que no hi ha perill de contagi.

———————————————————————

No se aceptará la entrada de ningún niño/a que presente:

 • Fiebre (temperatura superior a 37,5ºC). El niño se ha de quedar en casa para observar la evolución y, si hace falta, consultar al pediatra. Podrá volver a la escuela cuando hayan pasado 24 horas sin tener fiebre.
 • Conjuntivitis.
 • Vómitos, dos o más veces en las 24 horas antes de ir a la escuela, a menos que se determine que son causados por un trastorno no transmisible (con justificante pediátrico)
 • Piojos, hasta 24 horas después de haber iniciado el tratamiento adecuado.
 • Infecciones en la boca (llagas, muguet…)
 • Alteraciones en la piel, hasta que estén curadas o con el informe del pediatra indicando que no es contagiosa.
 • Somnolencia, irritabilidad, lloro persistente, dificultad respiratoria y otras manifestaciones de posible enfermedad.
 • Suciedad o falta de higiene manifiesta. Pensad que la falta de higiene comporta riesgos contagiosos.
 • Otros, hasta que el pediatra indique por escrito que no hay peligro de contagio.